Phuong Yeu (Pham Duy) - Kieu Nga

Phượng Yêu (Pham Duy) - Kiều Nga