Ban Than (Viet Khang) - Mai Thanh Son, Quoc Khanh & Truc Ho

Bạn Thân (Viet Khang) - Mai Thanh Sơn, Quốc Khanh & Trúc Hồ