Ta On Me (Lam Phuong) - Nhu Quynh

Tạ Ơn Mẹ (Lam Phuong) - Như Quỳnh