LK Ao Lua Ha Dong & Tinh Cuoi Chan May Remix (Ngo Thuy Mien) - Kevin Khoa

LK Áo Lụa Hà Đông & Tình Cuối Chân Mây Remix (Ngo Thuy Mien) - Kevin Khoa