Lo Mot Lan Tru Mua (Loi Viet: Ky Anh & Vu Xuan Hung) - Ky Anh

Lỡ Một Lần Trú Mưa (Loi Viet: Ky Anh & Vu Xuan Hung) - Kỳ Anh