Tinh Lo (Thanh Binh) - Dam Vinh Hung

Tình Lỡ (Thanh Binh) - Đàm Vĩnh Hưng