Duyen Que (Hoang Thi Tho) - Cam Ly & Quoc Dai

Duyên Quê (Hoang Thi Tho) - Cẩm Ly & Quốc Đại