Tim Lai Lan Nua (Vu Quoc Viet) - Le Quyen

Tìm Lại Lần Nữa (Vu Quoc Viet) - Lệ Quyên