Con Gio Thoang (Quoc Dung) - Lam Thuy Van

Cơn Gió Thoảng (Quoc Dung) - Lâm Thúy Vân