Anh Den Mau (Pham Duy) - Thanh Ha

Ánh Đèn Màu (Pham Duy) - Thanh Hà