Ha Noi Mua Vang Nhung Con Mua (Truong Quy Hai - Tho: Bui Thanh Tuan) - Tran Thai Hoa

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (Truong Quy Hai - Tho: Bui Thanh Tuan) - Trần Thái Hòa