Yeu Dang Em Xua (Dang Khanh) - Tuan Ngoc

Yêu Dáng Em Xưa (Đăng Khánh) - Tuấn Ngọc