Xa Em (Nguyen Duc Tung) - Noo Phuoc Thinh

Xa Em (Nguyen Duc Tung) - Noo Phước Thịnh