Tu Biet Mai Truong (Dzoan Que) - Minh Quan

Từ Biệt Mái Trường (Dzoãn Quế) - Minh Quân