Trai Dang (Tung Chau) - Nhu Loan & Luong Tung Quang

Trái Đắng (Tung Chau) - Như Loan & Lương Tùng Quang