Thuo Ay Co Em (Huynh Anh) - Tran Thai Hoa

Thuở Ấy Có Em (Huynh Anh) - Trần Thái Hòa