Soi Toc (Anh Bang) - Diem Lien

Sợi Tóc (Anh Bang) - Diễm Liên