Phoi Pha (Trinh Cong Son) - Ngo Quang Vinh

Phôi Pha (Trinh Cong Son) - Ngô Quang Vinh