Nhung Tam Hon Hoang Lanh (Thanh Son & Y Vu) - Vu Khanh

Những Tâm Hồn Hoang Lạnh (Thanh Son & Y Vu) - Vũ Khanh