Mien Khuc (Ngo Thuy Mien) - Y Lan

Miên Khúc (Ngo Thuy Mien) - Ý Lan