Lang Yen (Dang Thai Nguyen) - Thuy Chi

Lặng Yên (Dang Thai Nguyen) - Thùy Chi