K. Khuc Cua Le (Dang Khanh - Tho: Du Tu Le) - Tuan Ngoc

K. Khúc Của Lê (Đăng Khánh, Thơ: Du Tử Lê) - Tuấn Ngọc