Giac Mo Buon (Le Quang) - Quang Dung

Giấc Mơ Buồn (Lê Quang) - Quang Dũng