Em Va Nho (Dang Khanh) - Vu Khanh

Em Và Nhớ (Đăng Khánh) - Vũ Khanh