Dem Chon Dau Vuot Bien (Chau Dinh An) - Le Uyen

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển (Chau Dinh An) - Lê Uyên