Co Lang Gieng (Hoang Quy) - Tran Thai Hoa

Cô Láng Giềng (Hoang Quy) - Trần Thái Hòa