Chut Nang Mua Dong (Le Quang) - Dam Vinh Hung

Chút Nắng Mùa Đông (Le Quang) - Đàm Vĩnh Hưng