Chiec Bong Mong Manh (Le Huu Ha) - Luu Bich & Khanh Ha

Chiếc Bóng Mong Manh (Le Huu Ha) - Lưu Bích & Khánh Hà