Ban Dan Khong Ten (Le Van Tu) - Quynh Lan

Bản Đàn Không Tên (Le Van Tu) - Quỳnh Lan