20 Nam Ben La (Song Ngoc) - Thanh Ha


20 Năm Bến Lạ (Song Ngoc) - Thanh Hà