Trang Khuyet (Tho: Du Tu Le - Nhac: Vinh Dien) - Dong Nguyen

Trăng Khuyết (Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Vĩnh Điện) - Đông Nguyễn