LK Mua Nua Dem (Truc Phuong) - Thuy Duong & Trang Anh Tho

LK Mưa Nửa Đêm (Truc Phuong) - Thùy Dương & Trang Anh Thơ