Mat Buon (Quoc Bao) - Dam Vinh Hung

Mắt Buồn (Quoc Bao) - Đàm Vĩnh Hưng