Trong Noi Nho Muon Mang (Ngo Thuy Mien) - Ngoc Ha & Tran Thai Hoa

Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng (Ngo Thuy Mien) - Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa (4 tracks)