Yeu Tham (Lam Phuong) - Chung Tu Luu

Yêu Thầm (Lam Phuong) - Chung Tử Lưu