LK Chieu Mua Bien Gioi & May Dam Son Khe (Nguyen Van Dong) - Mai Thien Van & Thanh Tuyen

LK Chiều Mưa Biên Giới & Mấy Dặm Sơn Khê (Nguyen Van Dong) - Mai Thiên Vân & Thanh Tuyền