Giot Nang Ben Them (Thanh Tung) - Thanh Ha

Giọt Nắng Bên Thềm (Thanh Tung) - Thanh Hà