Con Duong Ta Da Di Qua (Tho: Thai Thuy Vy - Nhac: Nguyen Bich) - Van Khanh

Con Đường Ta Đã Đi Qua (Tho: Thai Thuy Vy - Nhac: Nguyen Bich) - Vân Khánh