Chan Tinh (Tran Le Quynh) - Quang Dung

Chân Tình (Tran Le Quynh) - Quang Dũng