Thu Mo (Nguyen Tam Han) - Huong Giang

Thu Mơ (Nguyễn Tâm Hàn) - Hương Giang