Nua Doi Nhau (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Vinh Dien) - Dong Nguyen

Nữa Đời Nhau (Thơ: DaLan Hoang - Nhạc: Vĩnh Điện) - Đông Nguyên