Nhu Em (Nhac: Anh Bang - Tho: Do Trung Quan) - Nguyen Khang

Như Em (Nhạc: Anh Bằng - Thơ: Đỗ Trung Quân) - Nguyên Khang