Nhat Canh Hoa Roi (That's Why You Go Away - Loi Viet: Do Quang) - Song Hang

Nhặt Cánh Hoa Rơi (That's Why You Go Away - Loi Viet: Do Quang) - Song Hằng