Mot Thoi Da Xa (Truong Huy) - Phuong Nguyen

Một Thời Đã Xa (Trường Huy) - Phương Nguyên