Khuc Mua (Nhac: Phu Quang - Tho: Do Trung Quan) - Ngo Quang Vinh

Khúc Mưa (Nhạc: Phú Quang - Thơ: Đỗ Trung Quân) - Ngô Quang Vinh