Huong Tinh Buon (Tu Tan Luc) - Dieu Hien

Hương Tình Buồn (Từ Tấn Lực) - Diệu Hiền