Hinh Nhu (Khanh Tran Ngo) - Dieu Hien

Hình Như (Khánh Trần Ngô) - Diệu Hiền