Em Da Di (Nguyen Tam Han) - Xuan Phu

Em Đã Đi (Nguyễn Tâm Hàn) - Xuân Phú