Thuong Nguoi Da Quen Toi (Hai Nguyen) - Quang Tuan

Thương Người Đã Quên Tôi (Hai Nguyen) - Quang Tuấn