Bo Vai Qua Khu (Nguyen Van Chung) - Thanh Ngoc

Bờ Vai Quá Khứ (Nguyen Van Chung) - Thanh Ngọc